Karlson Hus – Ekomer hus

KarlsonHus erbjuder lågenergihus, under konceptnamnet Ekomer, som inte bara ser till energiförbrukningen utan också bygger på förnyelsebara, ekologiska material. Husen är koldioxidnegativa och energisnåla och klarar de nya kraven från Boverket som började gälla år 2010. I samtliga husleveranser ingår energi- och klimatpaket.

EKOMER konceptet omfattar hela huset, från välisolerad bottenplatta till väggar med effektiv cellulosaisolering och solfångare på taket. Enligt KarlsonHus själva är de först i Sverige att erbjuda solfångare som standard vilket sänker värmekostnaden med minst 50 %, jämfört med ett vanligt standardhus. Det innebär ett klimatsmart lågenergihus lika effektivt som ett passivhus, men byggt av förnyelsebara naturmaterial.

Husekologi handlar som bekant också om att se hus i ett långt och heltäckande perspektiv. Med hjälp av Svenska Miljöinstitutet IVL har KarlsonHus därför låtit genomföra en livscykelanalys på ett standardhus och ett EKOMERhus för att jämföra hur dessa påverkar naturens resurser under sin livstid.

Vid tillverkningen står sig båda koncepten väl. Trä är en förnyelsebar råvara som kräver förhållandevis lite energi vid förädlingen. Den energi som går åt i tillverknings- och byggprocessen utgör bara en bråkdel av husets energi-förbrukning under den följande driften. Men när huset är färdigbyggt händer det saker.

Den tjocka, mycket effektiva cellulosaisoleringen håller värmen på plats och sänker därmed energibehovet för uppvärmning. Övergången från mineralull till cellulosa innebär en minskning av den totala energiresursanvändningen från ca 52 000 till 19 000 MJ, det vill säga med hela 63 %. Istället för cellplast används återvinningsmaterialet Hasopor som isolering i EKOMER-grunden. Detta ger en minskning av energiresursanvändningen från ca 76 800 till 30 100 MJ, alltså 61 %.

EKOMER erbjuder också möjligheten att nyttja förnyelsebara energiresurser. Husen är förberedda för anslutning av en pelletspanna. Pellets är biobränsle med låga emissioner. Användningen av solfångare i EKOMER-huset är också positivt för att minska energiresursanvändningen. Solenergin är en så kallad fri resurs.

Från år 1 ger EKOMER-huset en påtagligt minskad miljöpåverkan både vad gäller resursförbrukning och Co2-utsläpp. Efter hundra år har den positiva effekten blivit mångdubblad, samtidigt som EKOMER-husägaren märker av husets energisnålhet i plånboken.

Läs mer om Karlsonhus på deras hemsida

Dela med dig

No Replies to "Karlson Hus - Ekomer hus"