Sveriges energieffektivaste småhus

För husköpare som vill tänka efter före finns nu en färsk marknadsöversikt av energieffektiva småhus till hjälp. Det är Energimyndigheten som tillsammans med bland andra Passivhuscentrum har sammanställt en lista över 21 småhustillverkare. Samtliga småhusleverantörer kontaktades och tillfrågades om de ville medverka i marknadsöversikten. De fick skicka in information om sin mest energieffektiva monteringsfärdiga husmodell i storleken runt 150 kvm. 21 leverantörer valde att delta och för att få jämförbara resultat gjordes beräkningarna av en konsult. Marknadsöversikten visar att de effektivaste husen har klart lägre livscykelkostnad än leverantörernas standardhus.

Värt att tänka på när du väljer småhus är att energieffektiva hus inte nödvändigtvis är detsamma som ekohus. Det finns alltså inga garantier för att ett lågenergihus är byggt i miljö- och hälsovänliga material, det kan därför vara klokt att ta studera även detta när man gör sitt husval.

I tabellerna nedan kan du enkelt jämföra till exempel driftskostnad för de olika husen. Du kan också se vilka system och energieffektiva installationer som ingår i grundpriset och vilka som omfattas av pristillägg.

Hustillverkarnas energieffektivaste husmodeller

(sorterat i bokstavsordning på medverkande företag)

Driftskostnaden är beräknad på 5 000 kWh hushållsel + energiförbrukningen för driftel, värme och varmvatten vilken är beräknad på följande priser:
Energikostnad el 1,30 kr/kWh
Energikostnad pellets 0,60 kr/kWh
Energikostnad fjärrvärme 0,75 kr/kWh

Lönsamt att bygga bra från början

Genom att göra smarta val innan man bygger nytt hus kan man spara både pengar och miljö i decennier framöver. Att bygga energieffektivt och sunt med hållbara material sparar tusentals kronor, ger en miljösmart vardag och ett behagligt tyst hus som håller länge.

I många fall ser vi bara investeringskostnaden när vi ska köpa hus. Men energi- och underhållskostnaden är ofta över 50 % av den totala kostnaden under husets användningstid. Genom att göra en analys av livscykelkostnaden kan man även se driftskostnaden under hela ägandet. I ett längre perspektiv är det alltid lönsamt att bygga bra från början.

Jämför totalkostnaden – det tjänar du på i längden
Grundbulten i ett kostnads- och energieffektivt hus är att minimera värmebehovet. Detta gör du bäst genom att bygga ett hus med hållbara material, energieffektiva fönster samt välisolerade och lufttäta ytterväggar, tak och grund. Leta efter låga förluster från klimatskalet*. Titta också om energieffektiva fönster ingår i priset. Ett energieffektivt fönster bör ha ett U-värde* på mindre än 0,9.

Ett hus behöver ett effektivt ventilationssystem för att minimera elbehovet. Titta efter låga förluster för ventilationen. För att minimera elbehovet bör du också se över valet av vitvaror, hushållsapparater och belysning.

Genom att sätta solfångare* och/eller solceller* på huset kan du utnyttja solens energi till både uppvärmning av vatten och el till hushållet. För att få energi till att värma huset och vatten kan du välja ytterligare energikällor såsom fjärrvärme*, pellets*, ved, bergvärme eller liknande.

Total energianvändning för driftel, värme och varmvatten redovisas i kilowattimmar per kvadratmeter och år vilket är jämförbart med Boverkets byggregler (BBR*). Reglerna för södra Sverige säger att eluppvärmda hus maximalt får använda 55 kilowattimmar per kvadratmeter, och hus med annan uppvärmning som pellets och fjärrvärme maximalt får använda 110 kilowat- timmar per kvadratmeter. Högre nivåer gäller för mellersta och norra Sverige.

Kraven för energianvändningen i nybyggda småhus skärpts kontinuerligt. Närmast väntas för- ändringar av Boverkets byggregler i oktober 2011. Den 19 maj 2010 antogs ett EU-direktiv om byggnaders energiprestanda där det bestämts att all nybyggnation från årsskiftet 2020 måste vara nära nollenergihus. Den tillförda energin ska dessutom i huvudsak komma från närprodu- cerad, förnybar energi. Just nu pågår arbetet med att utarbeta reglerna för vad som då kommer att vara tillåten energianvändning i Sverige.

Ledningsförluster eller transmissionsförluster är den värme som försvinner genom golv, väggar, tak, fönster och dörrar. Det beskriver hur välisolerat huset är, och visas i figur 3. Om din leverantör inte kan uppge värdet på transmissionsförluster kan du fråga efter Um-värdet* som ska vara lågt (gärna under 0,10 watt per kvadratmeter, grader K). Generellt har fönster högre U-värde än väggar vilket betyder att ju större fönsterpartier ett hus har, desto högre Um-värde. Det är dock fullt möjligt att bygga ljusa hus med bra Um-värde.

Det är också viktigt att huset är tätt för att minimera förlusterna från klimatskalet. För att säkerställa detta kan du låta göra en täthetsmätning* av huset, vilket ingår i grundpriset hos vissa av de medverkande företagen. Värdet från täthetsprovningen bör då inte överstiga 0,30 liter per sekund, 50 Pa, omslutande area.

Förluster för ventilation visar den energi som behövs för att värma upp ventilations- luften för huset inklusive vädring. Det är alltså den energi som behövs för att värma uteluften till rumstemperatur. De lägre värdena är för hus med från- och tilluftsvärmeväxlare (FTX), de högre för hus med frånluftsvärmepump.

//

Mer information och källa hittar du här: www.hallbarutvecklingvast.se