Om byggekologi och hållbara hus

Lågenergihus och “gröna hus” som släpper ut låga halter av koldioxid, brukar beskrivas som hållbara. Men att sätta likhetstecken mellan lågenergishus och långsiktig hållbarhet är ingen självklarhet. Energiförbrukningen för uppvärmning och koldioxidutsläpp från ett hus motsvarar nämligen bara omkring 20 procent av den totala summan när det gäller hållbarhet. För att kunna ta ställning till om ett hus verkligen är hållbart måste man ta hänsyn till en rad viktiga aspekter. Förutom energi handlar det bland annat om husets livslängd, underhållsbehov och sociala förhållanden som inomhusklimat, hälsa och livskvalitet.
Vad gäller byggprodukter eller byggmaterial blir det stor skillnad mellan om man bara tar hänsyn till den miljöpåverkan som sker i råvaru- och produktionsfasen eller om man ser på hur miljön påverkas även när produkten har lämnat fabriken. Då blir det också en fråga om transporter, användning, underhåll och återvinning av material.

När EU ger riktlinjer för vad som ska räknas som hållbart byggande väger också hälsa och inomhusklimat tungt. Vi tillbringar mellan 70 till 90 procent av vårt liv inomhus, därför är det viktigt att inomhusklimatet fungerar och att vi inte blir sjuka av det. Vad är det då som säger att ett hus är hållbart?
Flera europeiska specialister och forskare har gemensamt kommit fram till en grundläggande definition på hållbart byggande som innebär att man delar upp det på en produktnivå och en husnivå och sedan räknar den totala livscykeln för båda nivåerna. Hållbart byggande uppnås alltså först när ekonomiska-, miljömässiga- och sociala uthållighetsaspekter sammanfaller och tar hänsyn till helhetsperspektivet.

gradering-av-byggnader-ur-energiperspektiv

Ekologiskt hållbart byggande
Viktiga områden för ett ekologiskt hållbart byggande är lokalisering, transporter, vattenförsörjning, avloppssystem, energiförsörjning, byggmaterial och avfallshantering. Det är viktigt att dessa områden finns med redan under planeringsfasen.
Nedan beskrivs några områden som kräver särskild omsorg och planering för ekologiskt hållbart byggande och boende.

Byggfasen
Byggmaterial (inkl färger), byggprocesser och transporter. Ekologiskt hållbart byggande handlar om att genomgående välja material och produkter som inte äventyrar människors hälsa eller miljön. I materialval kan miljömärkningar ge god hjälp i bedömningen av vad produkterna är tillverkade av, tillverkningsprocessen och var råvarorna kommer ifrån. Under byggfasen bör miljöansvar tas för att restprodukter från byggande och eventuell rivning omhändertas på ett miljöriktigt sätt och om det är möjligt återvinnas. Transporter till bygget bör om möjligt samordnas.

Byggnadens energibehov
Den årliga energianvändningen för värmning, kylning, varmvattenberedning, fastighetsel och verksamhetsel är normalt en av de största miljöbelastningarna för en byggnad. Genom att utforma systemlösningarna så att byggnadernas energibehov minimeras och så att den energi som används i minsta möjliga utsträckning tas från ändliga resurser och från energislag som bidrar till växthuseffekten minimeras miljöbelastningen.

Vatten och avlopp
Både uttag av vatten som utsläpp av avloppsvatten påverkar miljön. En inriktning mot kretsloppsanpassat omhändertagande av avloppsvatten skall eftersträvas.

Förvaltning och brukaraspekterr
Förvaltningsfrågor bör planeras tidigt i byggprojektet så att förutsättningar för ett resurssnålt och miljövänligt boende byggs in i fastigheten. Val och utformning av system ska ge byggnadens brukare goda förutsättningar för en miljöanpassad och resurseffektiv livsstil. Det gäller inte minst sop- och avfallshantering.

Transporter
För att begränsa beroendet av personbilar är det viktigt att ha en väl utbyggd kollektivtrafik och säkra attraktiva cykelvägar. Vid planering av nya husbyggen bostadsområden är det därför viktigt att beakta behovet av transport mellan bostad och arbetsplatser, förskolor, skolor, fritidsaktiviteter mm.

Byggekologi_bok

Bok om byggekologi
Arkitekterna Maria Block och Varis Bokalders har skrivit en bok om byggekologi ”Byggekologi– kunskaper för ett hållbart byggande”.

Varis Bokalders och Maria Blocks sammanfattning av byggekologi är:
Bygg sunda hus, hushåll med resurser, slut alla kretslopp och anpassa byggandet till platsen. En holistisk syn där man inte bara tänker på energieffektivitet utan också på att inte bygga in dåliga material.

©Foto: London Permaculture
Källor:
COWI
Miljö & Utveckling
Gotlands Bostadsförsörjningsplan

Dela med dig

No Replies to "Om byggekologi och hållbara hus"